QUYỀN LỢI
VAYNHANH3S.NET NGÂN HÀNG
Phí đáo hạn

Chỉ 2%

Áp dụng lãi suất cao + các loại phí 

Phát sinh khi không thanh toán dư nợ Không Phí trả chậm 5% và phải trả lãi suất 2.5%-4%/tháng + phí phạt vượt hạn mức ( nếu có)
Dư nợ tối thiểu phải thanh toán Không 5-10% số tiền giao dịch trong kỳ
Miễn lãi 45 hoặc 55 ngày Không